آیتم 0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

شرکت لوله و اتصالات البرز

شرکت لوله و اتصالات البرز در سال 1354 در شهرک صنعتی البرز قزوین تاسیس و درسال 1356 به بهره برداری رسید. این شرکت فعالیت خود را در زمینه محصولات پلیمری آغاز نمود و حالا پـس از حدود پنجاه سال فعالیــت تولیـدي در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان صنایع PVC UPVC و روشنایی با بـیش از 80 نماینـدگی رسـمی در کشور مشغول به فعالیت می باشد.

پــس از ســالها تــلاش بــی وقفــه بــه یــاري خداونــد و اتکــا بــه دانــش مــدیران، مهندســان و کارکنــان توانمنــد و زحمــتکش خـــود توانســـته اســـت دامنـــه تولیـــدات و فعالیـــت هـــاي خـــود را گســـترش داده تـــا ســـالها پیشـرو و پیشـگام در تولیـــد و تـــامین محصـــولات حـــوزه پســـیو شـــبکه مخـــابرات کشـــور باشـــد. ایـــن مجموعه توانسـته اســـت اســـتانداردهاي کیفـــی لازم مخـــابرات کشـــور را کســـب نمـــوده و امـــروزه تـــامین کننـــده محصـــولات زیـــر ســـاخت حـــوزه مخـــابرات جهـــت توســـعه اینترنت و فیبر نوري کشور باشد.

تماس با واحد بازرگانی سایت: 05137130000 داخلی 5

تماس با واحد پشتیبانی سایت: 09396718656

با تامین الکتریک همراه باشید در هفته های آینده مطلب برند البرز کامل تر می شود.

با تشکر تیم فروشگاه آنلاین تامین الکتریک
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین